ביטוח ריסק: 
ישנם שני מסלולי ביטוח בסיסיים:

1"ריסק טהור" - חברת הביטוח משלמת תגמולים במות
המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד. 
אפשר להוסיף לריסק גם:הגנות ביטוח במקרה נכות או אובדן
כושר עבודה. 
אין בביטוח זה מרכיב חסכון, כלומר אם לא היה מקרה מוות
של המבוטח בתוך תקופת הביטוח, הוא אינו זכאי לקבל סכום
כלשהו מחברת הביטוח. הביטוח בדרך-כלל, מתחדש מעצמו
מדי שנה. עלות הביטוח משתנה מדי שנה, לפי גיל המבוטח ובדרך-כלל, אינה קבועה למשך כל תקופת הביטוח.
ניתן לרכוש במחיר יקר יותר ביטוח בו הפרמיה משתנה מדי
5 שנים. הביטוח יקר יותר הוא זה בו הפרמיה משתנה מדי
10 שנים.

2. "ריסק עם חיסכון" (ביטוח מנהלים) - חברת הביטוח משלמת תגמולים הן במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח והן בהגיעו
לגיל מסויים (בדר"כ גיל פרישה). 

 אפשרויות בביטוח ריסק:
ביטוח ריסק עם סכום פיצויים יורד - אפשרות זו באה לידי
ביטוי כאשר הביטוח נערך להבטחת החזר הלוואה (כמו: לצורך
קבלת משכנתא)- סכום הפיצוי הולך וקטן לפי החזר ההלוואה.
הבטחת הכנסה למשפחה - סכום הפיצויים במקרה מוות
משולם למוטבים בתשלומים חודשיים, במקום בסכום חד-פעמי. 


   טופסי ביטוח חיים 

 חברת ביטוח
טופסי ביטוח חיים 
 טופס הצעה- ביטוח חיים 
 טופס הצעה- ביטוח חיים 
 טופס הצעה- ביטוח חיים 
-עד מליון וחצי ש"ח


 טופס הצעה- ביטוח חיים 
-מעל מליון וחצי ש"ח