קרן הפנסיה לעצמאיים:
פניקס פנסיה מקיפה
קרן הפנסיה מעניקה ביטוח מקיף ונהנית מאג"ח מיועדות, שאינן
סחירות בבורסה, על חלק מנכסיה.
קרן הפנסיה הינה מאוזנת ברמה האישית, מקנה כיסוי לזקנה,
נכות ושאירים, ומיועדת לשכירים ועצמאיים החל מגיל 16.
"הפניקס פנסיה מקיפה" מופעלת ומנוהלת ע"י "הפניקס פנסיה
וגמל בע"מ", קבוצת הפניקס הישראלי. לחברה ניסיון רב בתחום
הפנסיוני והייתה הראשונהלהפעיל קרן פנסיה מאוזנת אישית.
 
פנסיית זיקנה ושאירי זיקנה
פנסיית הזיקנה תשולם למבוטח, עם הגיעו לגיל הזכאות, בהתאם
למסלול שנבחר, לכל ימי חייו וזאת מידי חודש בחודשו.
 • ניתן להקדים את מועד הפרישה לפנסיית זיקנה החל מגיל 60 או
  לדחותו תוך התאמת זכויות הפנסיה.
 • במועד הפרישה ניתן להוון עד 25% מהפנסיה לתקופה של עד 5
  שנים ובלבד שבעת הגשת הבקשה המבוטח טרם הגיע לגיל 80.
  במקרה פטירת פנסיונר לפני תום תקופת ההיוון, תשולם פנסיה
  לשאיריו כאילו לא בוצע היוון.
 • לפני מועד קבלת פנסיית הזיקנה, רשאי המבוטח לבחור באחת מהאפשרויות להלן תוך שינוי מותאם בגובה הפנסיה שתשולם.

האפשריות לקבלת פנסיית הזיקנה:

 • פנסיית זיקנה לכל חיי המבוטח בלבד.
 • פנסיית זיקנה לכל חיי המבוטח ולאחר מכן לבן/בת הזוג, לכל
  ימי חייהם.
 • פנסיית זיקנה לכל חיי המבוטח עם הבטחת היוון יתרת התשלומים למוטבים לתקופה של 60, 120, 180 או 240 חודשים.
 • פנסיית זיקנה לכל חיי המבוטח ולאחר מכן לבן/בת הזוג עם הבטחת
  היוון יתרת התשלומים למוטבים לתקופה של 60, 120, 180 או 240 חודשים.
חישוב פנסיית הזיקנה
פנסיית הזיקנה שתשלם הקרן לפנסיונר, תחושב ע"י חלוקת יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת שהצטברה לזכות המבוטח במקדמי ההמרה המתאימים
לגיל המבוטח בעת פרישתו לפנסיה, מינו ושנת לידתו.
פנסיית הנכות
הזכאות לפנסיית נכות הינה מיידית עם ההצטרפות לקרן הפנסיה.
הגדרת נכות:"מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת בריאותו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה
לו לפי השכלתו, הכשרתו, ו/או, נסיונו במשך תקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים.
פנסיית הנכות מחושבת ע"י הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים
בשיעור הכיסוי המשוקלל, שנקבע לפי המסלול בו בחר המבוטח בדרגת
הנכות.
 • פנסיית נכות, חלקית או מלאה, תשולם החל מהיום ה – 91 מהמועד
  בו אירע אירוע הנכות לפי קביעת הועדה הרפואית, כל עוד המבוטח
  מוכר כנכה, בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לצמיתות. בחודש הרביעי, חמישי והשישי יקבל המבוטח פנסיית נכות כפולה.
 • מבוטח שחזר לעבוד והוכר בתוך שישה חודשים שנית כנכה תשולם
  לו פנסיה מהיום הראשון לפי קביעת ועדה רפואית.
 • הקרן תזכה את חשבון המבוטח, בתקופת תשלום פנסיית הנכות,
  בדמי גמולים חודשיים שוטפים מלאים (הפקדות העובד והמעביד)
  בהתאם להכנסה המבוטחת על מנת להגדיל את החיסכון לגיל פרישה.
 • נכה מוגבל בהתאם לקביעת הועדה הרפואית, שאינו מסוגל לבצע
  בעצמו פעולות אלמנטאריות בסיסיות, יהיה זכאי לתוספת בשיעור
  33% מפנסיית הנכות. סה"כ יהיה המבוטח זכאי לפנסיה מקסימאלית בגובה של 100% מהשכר המבוטח.
 • תקופת האכשרה במקרה נכות הנובע ממחלה או פגיעה שהיו קיימים
  לפני ההצטרפות לקרן או חידוש הביטוח הינה 5 שנים.
 • במקרה של החלפת מסלול בו שיעור הכיסוי הביטוחי גבוה יותר או התקופה הארוכה יותר, או במקרה של גידול משמעותי בהכנסה
  הקובעת, נדרשת תקופת אכשרה חדשה בגין הגידול, כמפורט בתקנון.
 
פנסיית השאירים
הזכאות לפנסיית שאירים הינה עם ההצטרפות לקרן הפנסיה.
 • שיעורי הפנסיה המובטחים לשאירי המבוטח:
  אלמן/אלמנה – פנסיה בשיעור של עד 60% מהפנסיה של המבוטח,
  לכל ימי חייה.
  יתום - פנסיה בשיעור של עד 30% מהפנסיה של המבוטח, עד
  להגיעו לגיל 21.
  במשפחה חד הורית, לרבות בגין גירושין, תהיה הפנסיה ליתום
  בשיעור 60%.
 • סך כל פנסיית שאירי המבוטח לא תעלה על 120% מפנסיית הזקנה הצפויה של המבוטח ולא יותר מההכנסה הקובעת לשאירים.
 • פנסיית השאירים מחושבת ע"י הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות
  ושאירים בשיעור הכיסוי הביטוחי המשוקלל, שנקבע עפ"י המסלול
  בו בחר המבוטח.
 • תקופת אכשרה במקרה פטירה ממחלה או מפגיעה שהייתה קיימת
  לפני ההצטרפות לקרן או חידוש הביטוח הינה 5 שנים. אם המבוטח
  לא צבר תקופת אכשרה, הקרן תשלם לשאירים/יורשים את פדיון
  הכספים שנצברו.
 • במקרה של החלפת מסלול בו שיעור הכיסוי הביטוחי גבוה יותר או התקופה הארוכה יותר, או במקרה של גידול משמעותי בהכנסה
  הקובעת, נדרשת תקופת אכשרה חדשה בגין הגידול, כמפורט בתקנון.
 • ישנה אופציה למנות שאיר אחר, בהעדר בן זוג, ודינו יהיה כדין
  אלמנה.

(** מתוך אתר פניקס פנסיה -כפוף לתנאי הפנסיה העדכנית)

טפסי פנסייה 
 
_________________________________
לצורך פנסיית חובה-  יש ליצואר איתנו קשר
ולאחר שניקח פרטים  ונעבור על צרכי הפנסיה
והתאמתה, כמו מסלולי הקרן, שארים..
נמשיך בתהליך. 

Go Back  Print  Send Page
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים